Skip to content

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

a)   listownie na adres: ul. gen. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno

b)    poprzez e-mail: rodo@pgeturniejmaszyn.pl

c)    telefonicznie: 661 – 626 – 146

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej i w mediach społecznościowych w związku  z publikowaniem wyników konkursu, w celu wysłania prac zgodnie z regulaminem a także w celach archiwizacyjnych  i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO, tj. w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie  z odrębnymi przepisami.

Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

a) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

b) umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

c) opublikowanie imienia, szkoły i miejscowości wraz z jego pracą,

d) archiwizację dokumentów.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

3. Państwa dane w postaci imienia, wieku oraz miejscowości będą przekazywane zgodnie z regulaminem konkursu.

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.

5. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeśli są błędne lub nieaktualne;

c) prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami (dane kontaktowe zawarte są w punkcie 1).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu oraz doręczenia laureatom nagród.

Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).